سنسور پارک

سنسور پارک

سنسور دنده عقب یا سنسور پارک خودرو، سیستم کمکی برای راننده هنگام پارک کردن می باشد که فاصله خودرو از موانع پشت سر را نمایش و هشدار می دهد. بعضی از مدلهای آن همزمان دارای دوربین دنده عقب نیز می باشند.

نمایش دادن همه 8 نتیجه